ปรัชญาองค์กร

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์

ของสังคมไทยและญี่ปุ่น

โดยการใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

และช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล

อย่างเต็มรูปแบบทั้งภาครัฐฯและเอกชน

ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน

ในตลาดโลกภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(โดยเฉพาะในประเทศไทย  เวียดนามและพม่า)

เช่นเดียวกันกับยุโรปและสหรัฐอเมริกา