สื่อมัลติมีเดีย

โครงการทวาย

HIL อยู่ภายใต้การรับรองว่า
โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทวายในพม่า
จะส่งผลดีไม่เพียงแต่การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคอินโดจีนทั้งหมดเท่านั้น
แต่ยังรวมถึงการเข้าร่วมของ
ประเทศญี่ปุ่นในภูมิภาคนี้อีกด้วย
ซึ่งได้ติดตามโครงการอย่างใกล้ชิดและให้คำแนะนำ
แก่รัฐบาลญี่ปุ่นและในส่วนของภาคเอกชนญี่ปุ่น/ไทย