การท่องเที่ยว

ภายใต้สถานการณ์ที่รัฐบาลญี่ปุ่นมีเป้าหมาย

เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทาง

มาท่องเที่ยวในประเทศถึง 60ล้านคนในปี 2573

ซึ่งได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนี้

การเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนญี่ปุ่น

เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

โดย 60% ของนักท่องเที่ยวชาวไทย

เป็น "นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวซ้ำ"

และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวซ้ำเหล่านี้

ปรารถนาที่จะได้สัมผัส

"ความเป็นธรรมชาติของญี่ปุ่น"

และยังให้ความสนใจ

ในการเยี่ยมชมชนบทเมืองที่ยังไม่เคยรู้จักอีกด้วย

เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการดังกล่าว

เรากำลังดำเนินการธุรกิจด้านนี้รวมทั้งนำเสนอ

แหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม

ที่สวยงามมากมายของญี่ปุ่นตลอดจนการทำงาน

ร่วมกันของทั้งรัฐบาลไทยและญี่ปุ่น

รวมไปถึงหน่วยงานท้องถิ่น