สิ่งแวดล้อม และ

การประหยัดพลังงาน

ปัจจุบันหลายประเทศในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย

มีการใช้เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมและ

การประหยัดพลังงานขั้นสูง

จากประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านนี้

ไม่เพียงแต่การแนะนำเทคโนโลยีและ

ผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัยให้ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนเท่านั้นเรายังสนับสนุน

ไปจนถึงการตกลงทำสัญญาจ้างอีกด้วย