โครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อก้าวพ้นจาก "กับดักรายได้ปานกลาง"

และก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้น รัฐบาลไทยจึงวางแผน

และดำเนินการโครงการต่างๆ 

เพื่อวางรากฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ของประเทศ อาทิเช่น รถไฟ, ไฟฟ้า, น้ำ,

พลังงาน, เทคโนโลยีดิจิทัล

ในฐานะที่ปรึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

และที่ปรึกษาธุรกิจด้านอาคารและโครงสร้าง

ของบริษัท JETRO เราได้รวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูลของโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

อย่างต่อเนื่องโดยการเชื่อมโยงลูกค้าและ

แหล่งข้อมูลต่างๆของเราซึ่งเป็นที่ยอมรับ

หลายทศวรรษกับกิจกรรมทางธุรกิจ

ในตลาดไทย